መግለጺ ኣዳላዊ መጽሓፍ

Paul Azzoእንኳዕ ብደሓን መጻኩም ፡ ናብ ድያ መዲያ ማእከል መጽሓፍ መሐበሪ ዓበይቲ ኩባንያታት
ኣብ ሱዳን 2005/6። ሱዳን ፍሉይ ምረቃ ዘለዋ ሃገር ግን ካኣ ብውሽጣዊ ጸገማታ ብዙሓት
ክርኣዩን ክድህሰሱን ዝግብኦም ኣተስፈውቲ ብዙሓት ጸጋታት ትውንን ሃገር እያ። እንተኾነግን
ውሽጣዊ ጸገማታ ዘይንቡርን ርትዓዊ ዘይኮነ ስእሊ ንዓለም የብጽሑ። ኣብ ብዕለት 9 ጥሪ
2005 ኣብ መንጎ መንግስቲ ሱዳንን ሰራዊት ሓርነት ሱዳን(SPLM) ዝተፈረመ ኣጠቃላሊ
ስምምዕ ሰላም መፈጸምታ ናይ 20 ዓመታት ኩናት ኣኽቲሙ። እንተኾነግን ቅድሚ እዚ ስምምዕ
ምስ ደቡብ ሱዳን ኣብ ምኽታም ምብጽሑ ካልእ ዘይተሓስበ ኩናት ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ዳርፉር ተኸፊቱ ፡ እዚ ኩነተ
ንሱዳን ኣብ ዓይኒ ዓለም ብሕማቅ ስእሊ ምርኣይ መሊሱ ነዳዲ ወሲኹሉ።

ካብዚ ፖሎቲካዊ ነውጺ ውጽእ ኢልና ክንዕዘብከለና ግን፡ ሱዳን ናይ ዕብየት ኣንፈት ተስተማቅር፡ እዚ ድማ ናይ ኣውፈርቲ
እምነት እናዛየደ ስለዝኸይድ ዘሎ። ኣብዘን ዝሓለፋ 13 ዓመታት እታ ሃገር ቀጻሊ ማእከላይ ገምጋም ዕቤት ልዕሊ 6%
ኣመዝጊባ ፡ ብተመሳሳሊ ብርክት ዝበላ ኩባንያታት ዓመታዊ ልዕሊ 100ሚልዮን ዶላር መኽሰብ ክሓፍሳ በቂዐን። ንኣብነት
ሱዳቴል(ኩባንያ ቴለፎን ሱዳን) ሱዳናዊ ኩባንያ መራኸቢታት ናይ ሓባር ጉጅለኣዊ መኽሰብ 2004 ልዕሊ 200 ሚልዮን
ዶላር ከምዝበጽሕ ይሕብር። ናይ ነዳዲ ፍርያት መዓልታዊ 345,000በርሚል ንመዓልቲ ብልዑል ዋጋ ተሸይጡ ንመንግስቲ
ሓደስቲ መደባት ልምዓትኣብ ምምንጫው ሓይሊ ኤለክትሪክ ፡ ጽርግያታት፡ ከባቢ፡ ትምህርትን ጥዕናን ገለ ካብቲ ብዙሕ
ዝርዝራት እዮም።

ናይ ወጻኢ ወፍሪ ኣብ ሱዳን ኣብ 2004 ልዕሊ ሓደ ቢልዮን ዶላር በጺሑ፡ ብተመሳሳሊ ፈሰስ ምልውዋጥ ዕድጊ ካርቱም ሰለስተ
ዕጽፊ ኮይኑ 2.15 ቢልዮን ዶላር ተገምጊሙ። መንግስታዊ ቦንዲ ንብሕታዊ ጽላት ምንጪ እቶት ኾይኑ ይርከብ። ከምኡውን ናይ
ሓባር ምወላታት ዝለዓለ ጥርዚ ረብሓ ይሕፈሰሎም ኣሎ።

ዳል ግሩፕ፡ ሃጃር ሆልዲንግ ግሩፕ፡ ኢል ነፊያዲ ግሩፕ፡ ጣሃ ኢል ሩዋቢ ግሩፕ፡ ኣዩብ ኢንዳስትሪስ ግሩፕ፡ ኒሌን ሆልዲንግ ግሩፕ፡
ጎልደን ኣረው ግሩፕ፡ማዕውያ ኢል ብሬር፡ ሃሽም ሃጎ ግሩፕ፡ሳዒድ ኢንዳስትርያል ግሩፕ፡ ማእሙን ኢል ብሬር ግሩፕ ፡ ቢ ግሩፕ፡
ዛዋያ ግሩፕ፡ሰንተራል ትሬዲንግ ግሩፕ ፡ ኣሪባ ፡ ዛኪም ግሩፕ፡ ኣፍራስ ዩኒክ ኮንሰፕት ግሩፕ ፡ ኤስኤፍዜድ ፡ ጉማ ኣል ጉማ ፡ሓፊዝ
ኢል በርበርይ ግሩፕን ኮምፒተርን ኣል ኣካዳቢ ግሩፕን ዝተባህላ ብሕታውያን ትካላት ንግዲ ዓበይቲ ቀንዲ መራሕቲ ትካላት ኣብ
ሱዳን እየን። በዚ መሰረት ብሉጽ ሰእሊ ናይዛ ትስፍውቲ ሃገረ ሱዳን ንምርኣይ ዕቱብ ዝኾነ ጻዕሪ ኣርኢና ኣለና። ሱዳን ኣብ ትሮፒካዊ
ኣፍሪቃ ዕውቲ ሃገር ክትከውን ዘኽእላ ገዘፍቲ መሐበሪታት ኣለዉዋ። ብማሕበራዊ መዳይ ክርአ እንከሎ ሱዳን ብምቁልልነት ከም
ሞደል ትጽዋዕ ሃገርእያ ። ካርቱም ርእሰ ከተማ ሱዳን ፡ ሰላማዊትን ውሕስትን ከተማ ምኳና ብዓለም ደረጃ ይንገረላ። ትሑት ናይ
መድሕን ክፍሊታት ነዚ ሓቅዚ የረጋግጽ።

ዝኾነ ኣፈላላይ ኣብ ኣባይትን ወይ ድማ ማሕበራዊ ወጥሪ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኤትኒካዊ ፡ ዓሌታውን ፡ ሃይማኖታውን ጉጅለታት
ሱዳን ኣይርኣይን። ብኣንጻሩ ርኡይ ሕውነታዊ ስምዒታት ኣብመኖ ኣህዛብ ክትዕዘብ ትኽእል። ኣብ ሱዳን ርኡይ ኣዝዩ ገዚፍ ሰብኣውን
ቁሳውን ክምዕብል ዝጽበ ክዙን ሃብቲ ይረኣየካ። ህዝቢ ሱዳን ኣዝዩ ህንጡይ ዝኾነ ድሌታት ሕውነታዊ፡ ክፉትን እወንታዊ ዝኾነ
ምትእትታው ካብ ኣህጉራዊ ሕብረተሰብ ብመንገዲ ኣውፈርትን በጻሕትን ይጽበ።

ኣብ መወዳእታ ነዚ መጽሓፍ ማለተ መሐበሪ ዓበይቲ ኩባንያታት ኣብ ሱዳን 2005/6 ቀዳማይ ሕታም ኣብ መፈጸምትኡ ነኸብጽሕ
ሓያል ኣበርክቶ ዝገበሩለይን ዝደገፉንን ብፍላይ ብዓልቲ ቤተይ ናህሬይን፡ ደቀይ ዳኒይን ዶርይን፡ ናይ ንግዲ መሻርኽተይ ኣቶ ፋውዚ
ሑሴን ኻሊል ብፍላይ ከምኡ ድማ መሳርሕተይን ኣባላት ቤ/ተይ ድያ ሜድያ ሰንተር/ማእከል።

ልዕሊ ኩሉድማ ኣነን መሻርኽተይን ኣባላት ቤ/ተይን ንባንኪ ብይብሎስ ባንክ ኣፍሪቃ ነዚ ሕትመት ኣብ ዓወት ንኽበጽሕ ዝገበሩለይ
ደገፍ ዝለዓለ ምስጋና የቅርበሎም።

ፖል ሀርመዝ ኣዞ (ሓኔታይ)