ሕርሻን ምርባሕ እንስሳን ኣብ ሱዳን 

ፍርያምነት ሕርሻ አብ 1993 ፡ ካልአይ ዓመት ሓፈሻዊ ሃገራዊ ስትራተጂ፡ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብ29% ዕብየት ኣርእዩ።
ካብዚ ጊዜ’ዚ ንድሕሪት ፡ ጽላት ሕርሻ ፡ብማእከላይ ገምጋም ዓመታዊ 5% ዕብየት እና’መዝገበ ክሳብ 1996 ዝተረጋግአ
ዕብየት ኔርዎ።

ኣብሞንጎ 1997 ክሳብ 2000 ዘሎ ዓመታት እዚ መራሒ ጽላት፡ ብማእከላይ ገምጋም ዓመታዊ 7.5% ፡ ብ29.9% ዓብዩ።
እንተኾነ ግን፡ እቶታዊ ዕብየት ኣብ 2003 ካብ 7.3% ናብ 5.2% ምንቁልቋል ተራእይዎ።  ምርባሕ እንስሳ ፡ ክልተ ሕምሲት
ኣበርክቶ ካብ ጠቅላላ እቶት ሕርሻ ሱዳን ይውክል። ሱዳን፡ 140 ሚሊዮን ከብቲ እትውንን ኮይና፡ ናብ ዓረባዊ ዓለምን ካልኦት
ዕዳጋታትን ቀንዲ ምንጪ ቀረብ ቀይሕ ስጋ ክትከውን ዓሊማ ትርከብ። ነዚ ዕላማ ንምውቃዕ ፡ ኣብ አገልግሎት ሓለዋ ጥዕና እንስሳ
ዝተገብረ ምምሕያሽ ፡ ኣብ ውሽጢ 40-ዓመታት ኣርባዕተ ዕጽፊ ዕብየት ሃገራዊ መጓሰ ከብቲ እንተ’ምጽአ ፡ምንጪ ፍርያት
ውጽኢት እንስሳ ጌና ሰበኽ ሳግማዊ መጓሰ ሙኳኑ አይተረፎን። በዚ ምኽንያት እንዳወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ጽቅጢ ሳዕሪ ብላዕን
ምስፍሕፋሕ ምድረበዳን ከምኡውን ዕብየት ቁጽሪ ሞጓሰን ኣድላይነት ምትእትታው ዘመናዊ ሕርሻ እንስሳ የተንብሃልካ።

መብዛሕትኦም ሕማማት እንስሳ አብ ትሕቲ ቁጽጽር አትዮም እንተለዉ ፡ ከምኡውን ዝተመሓየሻ ዓይነት ጥሪት እንተ ማዕበላ ፡
እዚ ጽላት ብ ዓለም ለኻዊ መዐቀኒ ብርክት ዝበሉ ሕጽረታት ኣለውዎ። ተፈጥሮአዊ አመጋግባ/መጓሰ/ ኣብ ስጋ ከብትን ጤለበጊዕን
ሱዳን ተመራጺ ውጽኢት ሃልይዎ ፡ ውሑድ ትሕዝቶ ኮሎስትሮል ዘለዎ ስጋ ብሙኳኑ ኣብ ዕዳጋ ተመራጺ ይገብሮ።

ብሓፈሻዊ አዘራርባ ፡ ምምዕባል ሕርሻ እንስሳ ብዘመናዊ አገባብ ግድነታዊ ኮይኑ ፡ መሰረታዊ ጉዳይ ኮዩኑ ዝርከብ ሓሳብ፡ እቲ
ምምሕያሽ ምስ ልምዳዊ አተአላልያ ሰበኽ ሳግማዊ መጓሰ ዝምችእ ሜላ ምትእትታውን ብሓረስቶትን ልምዳዊ አገባቦም ብዘይጋራጮን
ረብሓን መነባብሮ ን ሓረስቶት ዘደንፍዕን ዘመሓይሽን ክኽውን ይግባእ።