ጥዕና አብ ሱዳን


ወጻኢታት ክንክን ሕክምና ብትካል ኢንሹራንስ ዝሽፈን ኮይኑ ንሓደ ሰብ 200 ጅነ ሱዳን ይሽፈን (ትሕቲ 1$ አመሪካ) ።
ብተወሳኺ ፡ አብ መንግስታውያን ትካላት ጥዕና ዝወሃብ ኣገልግሎት ብ75% ምጉዳል ዋጋ ኣገልግሎት አለዎ።
ብተመሳሳሊ እዚ ምጉዳል ዋጋ ኣብ ህዝባውያን ፋርማሲታት ተግባራዊ እዩ። ነብሲ ወከፍ ከባቢታት ህዝባውን ግላውን
ፋርማሲታት ኣለዎ።
ሚኒስትሪ ጥዕና ሱዳን ንነፍሲ ወከፍ 1,000 ተቀማጢ እኹል ህዝባዊ ፋርማሲ ከምዘለዎ ይግምት።
እዘን ፋርማሲታት ኣገልግሎት በብእብረ ስለዘቅርባ፡ ተገልገልቲ፡ መድሃኒት ብርትዓዊ ዋጋ ኣብ ቀረባ ረሕቀት ክረኽቡ ይኽእሉ።
ኣገልግሎት ክታበት ንህጻናት ትሕቲ 12-ዓመት ዕድመ ብሓፈሻዊ ኣብ ካርቱም ይርከብ።

ከተማ ካርቱም ፍርቂ ናይ ድምር ብዝሒ ዶክቶራት ናይ ታሃገር(ኣከባቢ-2500) ሒዛ ትርከብ ፡ ወላእኳ ትሕቲ 20% ካብ
ብዝሒ ህዝቢ ሱዳን ተቀማጣይ እንተለዋ።
ካብ 1994 ጀሚሩ ፡ ነብሲ ወከፍ ዓመት ፡ ልዕሊ 1,000 ሓደስቲ ተምሃሮ ሕክምና
ናብ ዩኒቨርስቲ ተጸምቢሮም ይርከቡ። ኣብ ዩኒቨርስቲ ካርቱም ሓደ መምሃሪ ሆስፒታልን ማእከል ምርምር ላዘር ቴክኖሎጂን
/laser technology/ ከም መሳለጢ ትምህርቲ ተዶኲኑ ይርከብ።

ኣብዚ እዋንዚ መብዛሕትኦም ሕክምናዊ መጥባሕቲ ፡ብኻራ ዝካየዱ ዝነበሩ፡ ብላዘር ቴክኖሎጂ ይፍጸሙ’ለዉ።
ኣብ መዳያት ጥዕና ኣብ ሱዳን ኣብውሽጢ እዘን 10-ዓመታት ዓቢዝላ ተመዝጊቡ’ሎ። ሆስፒታላትን ካልኦት
ኣገልግሎት ሕክምናን ብቁጽሪ፡ ዓቅሚሰብን መሰላጥያታትን ደረጅኦም ኣብ መላእ እታ ሃገር ክብ ኢሉ ይርከብ።
እዚ ግን ብተቃወምቲ ተታሒዙ ዘሎ ከባቢ ኣይጠቃልልን።