ማክሮ ቁጠባዊ ስእሊ ሱዳን

ኣብ ምዕጻው ዓመት 2004፡ 14 ዓመት ንድሕሪት ዝነበረ መቃን ግዜ ፡ ሃገራዊ ውህሉል እቶት(GDP) ሱዳን 6.99%
ዕብየት ኔርዎ። ቁጠባ
ሱዳን ኣብ 1990ታት ሓደ ካብ ኣፍሪቃዊ ቁልጡፍ ቁጠባዊ ዝላ ዘርኣየ ኮይኑ ፡ ሃገረ ሱዳን ነዚ ሓድሽ
ሚሊኔም ውድዓዊ ዝኾነ ዕላማ ቀጻልነት ዘለዎ ዕብየትን ምዕባለን ሒዛ አትያቶ ትርከብ። ወላ’ኳ ኣብ 2002 ሃገራዊ ዕብየት
ሱዳን ብ7% ጎዲሉ እንተነበረ ፡ አብ 2003 ብ 8.8% ቁሩብ ብምድያብ አብ 2004 ብማእከላይገምጋም 8.5% በጺሑ።

ሱዳን ኣወንታዊ ስታተስቲካዊ መሐበሪታት ምዕባለታት እንተሃለዉዋ ፡ ኣብ ሰደድ ዘይተመስርሑ ቀዳማይ ደረጃ ፍርያት አዝያ
ጽግዕተኛ ኮይና ምህላዋ ስክፍታ ይፈጥር ፡ እዚ መስርሕዚ ሰደድ ዘይተጻረየ ነዳዲ ኣብ ቀረባ ተደሚርዎ ይርከብ።ሱዳን አብዚ
ግዜ’ዚ ኣብ ወሳኒ መድረኽ ንቁጠባዊ ገስጋስ ትርከብ፡ ቀጻልነቱ ዘውሓሰ ናይ ነዊሕ እዋን ዕብየትን ምዕባለን ንምምስትምቃር
ሱዳን ዘመናዊ ፍርያምነታ ናብ ዓለም ለኻዊ ቁጠባ ከተበርክትን ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ውልቀ ኣታዊ ዜጋታት ከተዐቢ ይግባእ።

ሱዳን ከም መብዛሕትአን ሃገራት ትሮፒካዊት ኣፍሪቃ፡ ቁጠባኣ ኣብ ናይ ወጻኢ ለቅሓን ዘቤታዊ ድጎማን ዝተሞርከሰ እዩ።
ዘቤታዊ ድጎማ ኣብ ዋጋታት ደገፍ ምግባር ፡ ልዕሊ ዓቀን ሰራሕተኛ ምቁጻር፡ ዝተናወሐ መንግስታዊ ወጻኢታት መኽሰብ
ናብዘይብለን ትካላት፡ ከምኡውን ምውሓስ ውሱን መጠን ዕድጊ ናይወጻኢ ሸርፊ ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ዘጠቃለለ እዩ።

እዚ ዓይነት ቁጠባዊ መርሓ ብድምር ነታ ሃገር ፡ ዝነበረ ለቅሓ ኣብ ዝተወሰነሉ ናይግዜ መቃን ከይትኸፍል ፡ ርኡይ ምንቁ
ልቋል ሃገራዊ ባጤራ : ትሑት ናይ ምዕዳግ ሓይሊ፡ ኣብ ጽላት ኣገልግሎት ጥዕናን ትምህርትን ምንቁልቋል ኣስዒቡ ሓፈሻዊ
ድማ ቁጠባዊ ዝሕታለ ኣኸቲሉ።